ΡΟΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΝΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 53ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

| ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

200.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Tο δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου πρόκειται να εγκρίνει τη σχετική εισήγηση του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Γιάννη Αναστασάκη, για να ανατεθεί η μελέτη ελέγχου της φέρουσας ικανότητας κι ενίσχυσης του παραδοσιακού κτηρίου που σήμερα φιλοξενεί παιδιά από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το 2ο νηπιαγωγείο και τα 53 και 54 Δημοτικά Σχολεία.

Έργο ζωής για τους γονείς, τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα των τεσσάρων σχολείων που περίμεναν την ανάθεση της στατικής μελέτης του οικήματος από την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης!
Πρόκειται για μια επιφάνεια 2580 τετραγωνικών μέτρων και η σχετική δαπάνη που θα γίνει από ίδιους πόρους του δήμου Ηρακλείου θα ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ (180.000 ευρώ + ΦΠΑ).
Σύμφωνα με το σχέδιο θα γίνει μια πλήρης ενδοσκόπηση του κτηρίου, στατική και γεωτεχνική, προκειμένου να δουν σε όλες τις λεπτομέρειες ποιες ζημιές έχουν γίνει σε βάθος 80 χρόνων και κυρίως τι απαιτείται ώστε το κτήριο να ξαναγίνει ένα οίκημα - "κόσμημα" για γονείς παιδιά και εκπαιδευτικούς 
Ακολουθεί το τεύχος μελετών που συνοδεύει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
Η µελέτη περιλαµβάνει την εκπόνηση των παρακάτω επί µέρους µελετών, σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τον Κανονισµό Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2013). Επίσης θα συνταχθεί ΣΑΥ- ΦΑΥ, τεύχη δηµοπράτησης και θα ετοιµαστούν και θα υποβληθούν φάκελοι για έκδοση οικοδοµικής άδειας στο αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο. Θα εκπονηθούν οι εξής µελέτες:

 1. Αποτύπωση φέροντος οργανισµού συγκροτήµατος
 2. Ερευνητικό πρόγραµµα διρεύνησης/τεκµηρίωσης φέροντος οργανισµού 
3. Γεωτεχνική έρευνα και µελέτη, εφόσον κριθεί απαραίτητη βάσει της παρ. 3.5.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
4. Μελέτη αποτίµησης φέρουσας ικανότητας συγκροτήµατος και ανασχεδιασµός (επισκευές ή/και ενισχύσεις) εφόσον απαιτηθεί Τα περιεχόµενα της µελέτης τόσο κατά τη φάση αποτίµησης όσο και κατά τη φάση ανασχεδιασµού είναι αυτά που προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 10 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
Συγκεκριµένα θα παραδοθούν τα εξής: 
Ι. ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ι.
1 Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών Ι.2 Έκθεση αποτύπωσης-τεκµηρίωσης Ι.3 Σχέδια αποτύπωσης φέροντος οργανισµού (µε τις υφιστάµενες τοιχοποιίες) και παρουσίασης βλαβών Ι.4 Έκθεση αποτίµησης φέρουσας ικανότητας Ι.5 Έκθεση λήψης αποφάσεων-προτάσεις επεµβάσεων Ι.6 Τεύχη υπολογισµών, αναλύσεων και ελέγχων Η φάση της αποτίµησης θα εκπονηθεί µαζί µε την προµελέτη του ανασχεδιασµού σε ένα στάδιο και θα αποζηµιωθεί µε την αµοιβή της προµελέτης της στατικής µελέτης. 
ΙΙ. ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΙΙ.
Έκθεση εφαρµογής επεµβάσεων ΙΙ.2 Γενικά σχέδια περιγραφής των επεµβάσεων ΙΙ.3 Σχέδια λεπτοµερειών ΙΙ.4 Πρότυπα υλικών, προδιαγραφές εργασιών και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου ΙΙ.5 Έκθεση µέτρων συντήρησης ΙΙ.6 Τεύχη υπολογισµών, αναλύσεων και ελέγχων ΙΙ.7 Τεύχη δηµοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ Η φάση του ανασχεδιασµού θα εκπονηθεί σε δύο στάδια: οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής µε τεύχη δηµοπράτησης και θα αποζηµιωθεί µε τις αµοιβές των αντίστοιχων σταδίων της στατικής µελέτης (οριστική, εφαρµογής+τεύχη δηµοπράτησης). Όλα τα υποβλητέα θα κατατεθούν σε δύο αντίγραφα για έλεγχο. Αφού εγκριθούν, θα υποβληθούν σε άλλα πέντε αντίγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ